8 noiembrie 2019

PREVEDERI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA BRAI CATA SRL

1. SC BRAI CATA SRL sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 48, et. 1, sector 6, reprezentata prin administrator dl. Preda Alin, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/5581/2017 dn data de 15.07.2014, avand CUI: ro13627967, prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare, confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata privata fiind garantate.

1.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul incheierii si executarii Contractului.
Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, sunt prelucrate in scopul executarii Contractului, respectiv pentru prestarea serviciilor, facturare si incasarea valorii serviciilor, relatii cu clientii, verificarea si recuperarea debitelor, si alte prelucrari limitate necesare strict pentru buna desfasurare a relatiei contractuale. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator pot fi dezvaluite, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, numai in temeiul dispozitiilor legale in vigoare, avand in vedere specificul activitatii societatii noastre.
1.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Utilizator (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) vor putea fi prelucrate de BRAI CATA cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare, opozitie si stergere, in urmatoarele scopuri: marketing, efectuarea de comunicari comerciale pentru produsele si serviciile BRAI CATA.
1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala. Datele cu caracter personal cu functie de identificare generala furnizate, respectiv codul numeric personal, precum si nume, prenume si adresa persoanei care incheie Contractul sunt prelucrate, pe perioada de valabilitate a Contractului, precum si ulterior inchiererii relatiei contractuale, limitativ la termenele prevazute de lege. Datele personale cu functie de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/imputernicitului in sistemele de prelucrare ale BARI CATA, pentru realizarea scopului prelucrarii mentionat mai sus, respectiv numai cele care sunt necesare sau in legatura cu executarea Contractului.
1.4. Drepturile persoanelor vizate/utilizatorilor: Conform Regulamentului 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate: dreptul la informare și acces; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).
Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va inainta catre BRAI CATA – pe adresa de mail: dpo@braicata.ro solicitarea sau printr-o cerere scrisa adresata Responsabilului cu Protectia Datelor, datata si semnata.
1.5. Perioada de Stocare: Datele furnizate de utilizator in scopul derularii contractelor, nu vor excede termenul legal de pastrare al documentelor, respectiv 10 ani, conform dispozitiilor legale in materie.
Utilizatorul declara ca a luat la cunostinta si intelege faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre BRAI CATA SRL la data incheierii contractului constituie elemente determinante pentru incheierea acestuia, exprimandu-si in mod expres consimtamantul pentru prelucrarea datelor pentru scopul declarat. In cazul in care, pe durata derularii contractului, Utilizatorul isi manifesta dreptul de opozitie pentru procesarea datelor cu caracter personal furnizate, BRAI CATA SRL este indreptatita sa considere Contractul de drept reziliat, fara drept de compensatie sau despagubiri pentru Utilizator, cu solicitarea despagubirilor pentru incetare prematura prevazute de Contract.

SC BRAI CATA SRL
ALIN PREDA – ADMINISTRATOR